Habarlar

 • Jingxin 19-njy sentýabrdan 21-nji sentýabr aralygynda EuMW2023-de @ 444B görüşeris

  Jingxin 19-njy sentýabrdan 21-nji sentýabr aralygynda EuMW2023-de @ 444B görüşeris

  2010-njy ýylda döredilen Chengdu Jingxin Microwave Technology Co., Ltd, RF we Mikrotolkun komponentleriniň hünärmen we innowasiýa öndürijisi hökmünde DC-den 110GHz-a çenli köp sanly standart we ýöriteleşdirilen dizaýn komponentlerini dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşendir.Bu aralykda, Jingxin bilen hyzmatdaşlyk edýär ...
  Koprak oka
 • Mikrostrip aýlanyjy we izolýator, ýörite dizaýn bar

  Mikrostrip aýlanyjy we izolýator, ýörite dizaýn bar

  Mikrostrip aýlanyjylar we izolýatorlar, radar ulgamlary, aragatnaşyk ulgamlary we mikrotolkun integral zynjyrlary ýaly dürli programmalarda ulanylýan möhüm passiw mikrotolkun enjamlarydyr.Olar, esasan, elektromagnit signallaryň akymyny belli bir tertipde m-de gözegçilik etmek üçin döredildi ...
  Koprak oka
 • FISU Bütindünýä uniwersitet oýunlary 2023: Çengduda türgenleri birleşdirmek

  FISU Bütindünýä uniwersitet oýunlary 2023: Çengduda türgenleri birleşdirmek

  2023-nji ýylyň 28-nji iýulyndan 8-nji awgustyna çenli Hytaýyň PR Çengdu şäherinde dünýäniň dürli künjeklerinden gelen türgenler ýygnananlarynda, köp garaşylýan FISU Bütindünýä Uniwersi oýunlary sport dünýäsini özüne çeker. Guramaçylyk komiteti, howandarlygynda ...
  Koprak oka
 • 160dBc PIM 5G Tappers 136-5930MHz-den ybarat

  160dBc PIM 5G Tappers 136-5930MHz-den ybarat

  “RF tapper” adatça radio ýygylygy (RF) signallaryna basmak üçin ulanylýan enjamy ýa-da enjamy aňladýar.Adatça telekommunikasiýa we simsiz aragatnaşyk pudagynda ulanylýar.RF tapper, asyl signalyny bozmazdan, RF signallaryny saklamak ýa-da olara girmek üçin niýetlenendir ...
  Koprak oka
 • 698-4200MHz aralygyndaky 5G pes PIM IP67 Diplexer: Ykjam dizaýnda bökdençsiz signal dolandyryşy

  698-4200MHz aralygyndaky 5G pes PIM IP67 Diplexer: Ykjam dizaýnda bökdençsiz signal dolandyryşy

  5G diplexer JX-CC2-698M4200M-4310FLP signal dolandyryşyny özgertýän iň täze enjam.698-2690MHz / 3300-4200MHz dürli ýygylyk zolaklaryny birleşdirip we bölüp, pes goýulma ýitgisi we kiçi ykjamlygy bilen tapawutlanýar, spektriň ulanylyşyny gowulandyrýar we aragatnaşygy güýçlendirýär ...
  Koprak oka
 • Pes sesli güýçlendiriji

  Pes sesli güýçlendiriji

  Pes ses güýçlendiriji, adatça, dürli radio kabul edijiler üçin ýokary ýygylykly ýa-da aralyk ýygylykly güýçlendiriji, şeýle hem ýokary duýgurly elektron kesgitleýiş enjamlary üçin güýçlendiriji zynjyrlar hökmünde ulanylýar.Gowşak signallary güýçlendireniňizde, güýçlendiriji tarapyndan döredilen ses peselip biler ...
  Koprak oka
 • Jingxin RF izolýatorlaryny öndüriji

  Jingxin RF izolýatorlaryny öndüriji

  RF izolýatory, komponentleriň ýa-da kiçi ulgamlaryň arasynda izolýasiýa üpjün etmek üçin köplenç radio ýygylygy (RF) ulgamlarynda ulanylýan passiw iki portly enjamdyr.Esasy wezipesi, signal şöhlelenmesini ýa-da tersine geçirişini azaltmak ýa-da blokirlemek bilen signallaryň bir tarapa geçmegine rugsat bermekdir ...
  Koprak oka
 • Jingxin, RF keramiki süzgüçleriň hünärmen öndürijisi

  Jingxin, RF keramiki süzgüçleriň hünärmen öndürijisi

  Jingxin, dürli amaly programmalar üçin ýokary hilli keramiki süzgüçleriň giň toplumyny hödürleýän RF keramiki süzgüçleriň professional öndürijisidir.Bu pudakda köp ýyllyk tejribesi bilen, Jingxin ajaýyp ýerine ýetirijiligi bilen tanalýan RF keramiki süzgüçleriň öňdebaryjy üpjünçisi hökmünde özüni tanatdy ...
  Koprak oka
 • Freokary ýygylykly zolakly süzgüçleriň aýratynlyklary

  Freokary ýygylykly zolakly süzgüçleriň aýratynlyklary

  Frequokary ýygylykly zolakly süzgüçler, şol çäkden daşardaky ýygylyklarda signallary berkitmek bilen diňe ýokary ýygylykly signallaryň belli bir diapazonyndan geçmäge mümkinçilik berýän elektron enjamlardyr.Bu süzgüçler köplenç aragatnaşyk ulgamlarynda, ses enjamlarynda we beýleki elektronlarda ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Jingxin RF passiw komponentlerini dizaýn etmegiň proseduralary

  Jingxin RF passiw komponentlerini dizaýn etmegiň proseduralary

  Jingxin, adatça, RF passiw komponentleriniň ussat dizaýneri we dizaýn kadalaşdyryjy proseduralaryna hemişe eýerýär.1. Maslahat: Aýratyn talaplaryňyza we dizaýn zerurlyklaryňyza düşünmek üçin toparymyz siziň bilen maslahatlaşar.Kesgitlemek üçin siziň bilen işleşeris ...
  Koprak oka
 • RF süzgüçleri 5G çözgütleri üçin nähili işleýär

  RF süzgüçleri 5G çözgütleri üçin nähili işleýär

  5G çözgütleri üçin RF süzgüçleri, beýlekileriň öňüni alýan mahaly belli bir ýygylyklaryň süzgüçden geçmegine ýol bermek arkaly işleýär.Bu süzgüçler ýokary ýygylyklarda işlemek üçin niýetlenendir we adatça keramika ýa-da ýarymgeçiriji ýaly ýöriteleşdirilen materiallardan peýdalanylýar.5G ulgamlarynda RF ...
  Koprak oka
 • Jingxin - ODM / OEM-i goldaýan RF passiw komponentleriniň hünärmen öndürijisi

  Jingxin - ODM / OEM-i goldaýan RF passiw komponentleriniň hünärmen öndürijisi

  Jingxin, dürli ugurlar boýunça müşderileriň öňdebaryjy isleglerini kanagatlandyrmak üçin tehnologiýa gözlegleriniň we ösüşiniň başynda durmagyň möhümdigine düşünýär.Şeýle bolansoň, kompaniýa soňky tehnologiki ösüşlerden habarly bolmak üçin belli uniwersitetler bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär.Bu ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5