Inquiry
Form loading...
 • Telefon
 • E-poçta
 • YouTube
 • Baglanyşyk
 • IMS2024 iýun aýynda başlar

  IMS2024 iýun aýynda başlar

  2024-04-24
  IMS dünýädäki radio ýygylygyna we mikrotolkun pudagyna bagyşlanan iň uly waka. IMS2024 şu iýun aýynda Waşingtonda geçiriler. Iň täze teoriýalary, strategiýalary we tehnologiýany hödürleýän halkara hünärmenleriniň özboluşly garyndysyny birleşdirer ...
  jikme-jiklikleri gör
  Jingxin toparynyň binasy

  Jingxin toparynyň binasy

  2024-04-12
  Annualyllyk ýyllyk ýygnak şu ýerde. Bu ýyllyk ýygnagyň geçiriljek ýeri açyk meýdanda ýerleşýän pawiliondyr. Kompaniýanyň ähli işgärleri we käbir maşgalalary başga bir topar gurmak wagtyndan lezzet almak üçin ýygnanýarlar! Kompaniýanyň ýolbaşçylarynyň çykyşy ...
  jikme-jiklikleri gör
  Helical rezonator duplekseri

  Helical rezonator duplekseri

  2024-03-14
  Dik rezonator duplekseri radio ýygylygynda (RF) we mikrotolkun aragatnaşyk ulgamlarynda dürli ýygylyklarda signallary bölmek we birleşdirmek üçin ulanylýan enjamdyr. Islenýän ýygylyk sesine ýetmek üçin süzgüç elementleri hökmünde dik rezonatorlary ulanýar ...
  jikme-jiklikleri gör
  RF öň tarapynda haýsy komponentler bar?

  RF öň tarapynda haýsy komponentler bar?

  2024-02-29
  Simsiz aragatnaşyk ulgamlary, adatça, dört bölegi öz içine alýar: antenna, radio ýygylygy öň tarapy, radio ýygylygy geçiriji modul we esasy zolakly signal prosessor. 5G döwrüniň gelmegi bilen antennalaryň we radio ýygylygynyň öň taraplarynyň islegi we gymmaty ...
  jikme-jiklikleri gör
  Jingxin DC-40GHz-den çykýan damjalary we izolýatorlary öndürýär

  Jingxin DC-40GHz-den çykýan damjalary we izolýatorlary öndürýär

  2024-02-22
  Zolakly damjanyň aýlanyjylary we izolýatorlary, köplenç radio ýygylygy (RF) we mikrotolkun ulgamlarynda ulanylýan komponentlerdir. Stripline Drop-in Circulator Stripline aýlanyjylary üç portuň arasynda bir taraplaýyn signal akymyny üpjün edýär. Bu enjamlar ferrit ulanýar ...
  jikme-jiklikleri gör
  SMT izolýatorlary we koaksial izolýatorlar

  SMT izolýatorlary we koaksial izolýatorlar

  2024-01-24
  “Surface Mount Technology” (SMT) izolýatorlary we koaksial izolýatorlar dürli elektron zynjyrlarda izolýasiýa maksady bilen ulanylýan iki dürli komponentdir. Ine, olaryň arasyndaky esasy tapawutlar: Form faktor: SMT izolýatorlary: Bu izolýatorlar dizaýn ...
  jikme-jiklikleri gör
  RF komponentleriniň passiw intermodulýasiýasy

  RF komponentleriniň passiw intermodulýasiýasy

  2024-01-16
  Jübi aragatnaşygynyň çalt ösmegi aragatnaşyk ulgamlarynyň geçiriş güýjüni we kabul ediş duýgurlygyny hasam gowulandyrdy we şol bir kanalda dürli ýygylyklaryň köp signallary bolup biler. Powerokary güýçli şertlerde ...
  jikme-jiklikleri gör
  Gaýtalaýjylar Nädip işlemeli

  Gaýtalaýjylar Nädip işlemeli

  2023-12-26
  Gaýtalaýjy näme Gaýtalaýjy, jübi telefonynyň signallaryny kabul etmek we güýçlendirmek funksiýasy bolan radio aragatnaşyk releli enjamy. Esasan esasy stansiýa signalynyň gaty gowşak ýerlerinde ulanylýar. Esasy stansiýa signalyny güýçlendirýär we soň ...
  jikme-jiklikleri gör
  Esasy stansiýalaryň dürli görnüşleri

  Esasy stansiýalaryň dürli görnüşleri

  2023-12-18
  Esasy stansiýa Esasy stansiýa, radio stansiýasynyň bir görnüşi bolan köpçülikleýin ykjam aragatnaşyk bazasydyr. Öýjükli aragatnaşyk kommutasiýa merkeziniň üsti bilen ykjam telefon terminallary bilen maglumat iberýän radio geçiriji stansiýa degişlidir ...
  jikme-jiklikleri gör
  RF izolýatorlaryny we aýlanyjylaryny nädip tapawutlandyrmaly

  RF izolýatorlaryny we aýlanyjylaryny nädip tapawutlandyrmaly

  2023-12-12
  RF izolýatorlary we aýlanyjylary ikisi hem radio ýygylygynda (RF) we mikrotolkun ulgamlarynda köplenç ulanylýan passiw mikrotolkun enjamlary, ýöne olar dürli maksat bilen hyzmat edýärler. Ine, RF izolýatorlary bilen aýlanyjylaryň arasyndaky esasy tapawutlara syn: Funksiýa: RF Isola ...
  jikme-jiklikleri gör