තරංග මාර්ගෝපදේශ සංරචක

RF/Microwave උපාංගවල වෘත්තීය නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස, Jingxin වාණිජ හෝ මිලිටරි යෙදුම් සඳහා තරංග මාර්ගෝපදේශක සංරචක සැලසුම් කිරීමට සහ නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකියාව ඇත .තවත් පරාමිති ඉදිරිපත් කළ හැක, එබැවින් අපගේ ඉංජිනේරුවරයා යොමු කිරීම සඳහා සුදුසු යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ඇත.