વેવગાઇડ ઘટકો

RF/Microwave ઘટકોના વ્યાવસાયિક ઉત્પાદક તરીકે, Jingxin વ્યાપારી અથવા લશ્કરી એપ્લિકેશનો માટે વેવગાઇડ ઘટકો ડિઝાઇન કરવા અને ઉત્પાદન કરવામાં સક્ષમ છે .વધુ પરિમાણ ઓફર કરી શકાય છે, તેથી અમારા એન્જિનિયર સંદર્ભ માટે યોગ્ય દરખાસ્ત ઓફર કરશે.